Regulamin Hotelu

Dyrekcja Hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.
 3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić Recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 5. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 7. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 8. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 9. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 8:00 do godziny 22:00.
 10. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 7:00.
 11. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłóciło ono spokoju pobytu innych Gości
 12. Sprzątanie pokoju na życzenie gościa odbywa się każdego dnia do godz. 13.00
 13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie
  w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 14. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowych lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników Hotelu albo innych osób przebywających w Hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania Hotelu.
 15. Palenie papierosów na terenie całego obiektu jest zabronione.
 16. Gość Hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji dowodu tożsamości przed zameldowaniem. W przypadku odmowy, Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 17. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.
 18. Hotel zastrzega sobie prawo, do zażądania płatności „z góry” w przypadku Gości będących w Hotelu po raz pierwszy. W momencie odmowy, Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
  Dyrekcja Hotelu ma prawo odmówić przyjęcia na Hotel osoby nietrzeźwej oraz osoby poniżej 18 lat pozostającej bez opieki upoważnionych osób dorosłych.